Bursztynowy Wolontariusz 2023

Startujemy z kolejną edycją konkursu „Bursztynowy Wolontariusz 2023”. Chcemy wyróżnić i uhonorować osoby zaangażowane w działania wolontaryjne w Toruniu oraz w gminach Powiatu toruńskiego.

Jeżeli znasz kogoś, kto zasługuje na wyróżnienie tytułem „Bursztynowego Wolontariusza” kliknij w link i zgłoś daną osobę!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


W tym roku przyznamy 4 laury – w następujących kategoriach:
– Toruński Wolontariusz 2023
– Wolontariusz Powiatu Toruńskiego 2023
– Wolontariat Młodzieżowy
– Wolontariat Senioralny

W pierwszej kategorii kandydat musi zamieszkiwać w Toruniu. W przypadku drugiej kategorii miejscem zamieszkania kandydata musi być powiat toruński. W kategorii Wolontariat Młodzieżowy kandydat nie może przekroczyć 21 roku życia. Kandydat do tytułu Wolontariat Senioralny powinien mieć ukończone 60 lat.

Zachęcamy do zgłaszania osób, które w sposób znaczący wyróżniły się w roku 2023 swoją działalnością na rzecz społeczności lokalnej oraz szeroko pojętego pożytku publicznego.

Podobno każda praca uszlachetnia, jednak praca na rzecz drugiego człowieka uszlachetnia po wielokroć. Cieszę się, że Fundacja PFF wraz z redakcją CTR24.pl podjęły się uhonorowania lokalnych społeczników. Tytuł Bursztynowego Wolontariusza będzie dumą dla osób, którzy swój ślad pozostawiają w sercach innych. Parafrazując łacińską sentencję "Ars auro gemmisque prior" to wasza działalność droższa jest od złota!

Krzysztof Duda, Prezes Polskiego Funduszu Fundraisingowego


Zgłoszenia przyjmujemy do 27.11.2023

REGULAMIN KONKURSU 

“BURSZTYNOWY WOLONTARIUSZ 2023”

 

 

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu, którego celem jest przyznanie tytułu “Bursztynowy Wolontariusz 2023”. Ideą konkursu jest uhonorowanie społecznej działalności osób, które pracują na rzecz Torunia oraz Powiatu toruńskiego. Ponadto konkurs ma na celu promowanie działań wolontaryjnych.

§ 2

Organizatorem konkursu “Bursztynowy Wolontariusz 2023” jest Fundacja Polski Fundusz Fundraisingowy wraz z redakcją CTR24.pl. 

§ 3

1. Tytuł “Bursztynowy Wolontariusz 2023” przyznawany jest w czterech kategoriach:

1) Toruński Wolontariusz 2023 – osobie zamieszkałej na terenie Miasta Torunia, niezależnie od wieku;

2) Wolontariusz Powiatu Toruńskiego 2023 – osobie zamieszkałej na terenie Powiatu toruńskiego;

3) Wolontariat młodzieżowy – osobie w wieku do 21 lat włącznie;

4) Wolontariat senioralny – osobie w wieku 60+.

2.  W szczególnych przypadkach, o których decyduje Kapituła Konkursu, możliwe jest nieprzyznanie tytułu i nagrody w danej kategorii.

3. Kapituła Konkursu może przyznać osobom zgłoszonym w konkursie dodatkowe wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

4. Tytuł “Bursztynowy Wolontariusz 2023” przyznawany jest osobom, które wykonywały świadczenia wolontaryjne rzecz szeroko pojętej społeczności lokalnej i pożytku publicznego. 

Kapituła Konkursu 

§ 4

1. Kapitułę Konkursu powołuje Prezes Fundacji Polski Fundusz Fundraisingowy

2. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes Fundacji Polski Fundusz Fundraisingowy lub osoba przez niego wskazana.

3. W skład Kapituły Konkursowej wchodzą:

1) przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych;

2) przedstawiciele samorządu;

3) reprezentanci redakcji lokalnych mediów;

4) przedstawiciele partnerów biznesowych organizatora.

4. Członkowie Kapituły Konkursu zobowiązani są do podpisania oświadczenia o bezstronności oraz braku podległości zawodowej wobec kandydatów do tytułu.

5. Obsługę administracyjną Kapituły Konkursu zapewnia organizator.

Zasady przyznawania tytułu “Bursztynowy Wolontariusz 2023”

§ 5

1. Do tytułu “Bursztynowy Wolontariusz 2023” mogą być nominowane osoby fizyczne, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy wolontaryjnej w bieżącym roku.

2. Kandydatów do tytułu “Bursztynowy Wolontariusz 2023” mogą zgłaszać:

1) osoby indywidualne;

2) instytucje korzystające z pomocy wolontariuszy;

3) organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4) przedsiębiorstwa i firmy.

3. Kandydatów do konkursu można zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronach organizatora.

4. Zgłaszający może zgłosić kandydata wyłącznie po uzyskaniu jego zgody na udział w konkursie.

5. Jeden formularz odpowiada jednemu zgłoszeniu.

6. Wszystkie zgłoszenia do konkursu pozostają w aktach organizatora.

7. Organizatorzy konkursu “Bursztynowy Wolontariusz 2023” zapewniają ochronę danych osobowych zawartych w zgłoszeniach kandydatów zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w formularzu zgłoszeniowym. Informacje wykorzystane zostaną tylko w celu przeprowadzenia konkursu.

Tryb przyznawania tytułu “Bursztynowy Wolontariusz 2023”

§ 6

1. Decyzję o przyznaniu tytułu “Bursztynowy Wolontariusz 2023” podejmuje Kapituła Konkursu, powołana przez Prezesa Fundacji Polski Fundusz Fundraisingowy.

3. Dostarczone formularze zgłoszeniowe katalogowane są według kategorii. Zestawienie zgłoszonych kandydatów przekazuje się członkom Kapituły Konkursu.

4. Kapituła Konkursu analizuje złożone wnioski w każdej kategorii. 

5. Spośród złożonych kandydatur Kapituła Konkursu wybiera w drodze głosowania laureata w każdej kategorii. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów decyzję o przyznaniu tytułu podejmuje Przewodniczący Kapituły. Dokonanie wyboru laureatów we wszystkich kategoriach jest jednoznaczne z zakończeniem prac Kapituły.

6. Z posiedzenia Kapituły Konkursu sporządzany jest protokół, który zawiera przede wszystkim imienną listę osób wchodzących w skład Kapituły oraz informacje o decyzjach Kapituły w poszczególnych kategoriach.

7. Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursu zatwierdza Przewodniczący Kapituły.

Nagrody

§ 7

1. Laureaci otrzymują tytuł “Bursztynowy Wolontariusz 2023” wraz z nagrodą rzeczową.

2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas oficjalnej gali podsumowującej.

3. Laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetkę oraz okolicznościowy dyplom.

Postanowienia końcowe

§ 8

W sprawach dotyczących zasad i przeprowadzania konkursu “Bursztynowy Wolontariusz 2023” oraz powołania Kapituły Konkursu nieuregulowanych regulaminem decyduje Prezes Fundacji Polski Fundusz Fundraisingowy, od którego decyzji nie przysługują odwołania.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.