Pieniądze na małą retencję

Pieniądze na małą retencję

fot. torun.pl

Trwa otwarty nabór wniosków na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne jak również przedsiębiorcy (tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą) posiadający tytuł prawny do nieruchomości, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, położonych w granicach administracyjnych Torunia.

źródło: torun.pl

Szczegóły dofinansowania inwestycji dostępne są na stronie -> https://torun.pl/pl/wez-dotacje-na-mala-retencje

Editor's pick